Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Partneri

 

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 Obec má zákonom vymedzený rozsah úloh, ktoré zabezpečuje svojimi orgánmi. Do konca roku 2001 obec zodpovedala za kompetencie na úseku obecného majetku, vyberanie daní a poplatkov, opravu a údržbu miestnych komunikácií, kultúru a šport, historické pamiatky, rozvody pitnej vody, odvoz komunálneho odpadu, miestne územné plánovanie a bezpečnosť. V roku 2002 sa začalo s decentralizáciou, podľa ktorej postupne prešli na obce prenesené (výkon štátnej správy) kompetencie. Táto decentralizácia mala za cieľ poskytovanie čo najefektívnejších služieb obyvateľom na miestnej úrovni cez spoločné úradovne.Pri originálnych funkciách obec najmä:

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a poplatkov a vykonáva ich správu
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, kultúrnych pamiatok
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón
 • vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
 • zakladá, zriaďuje, ruší a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie
 • organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • vedie obecnú kroniku.


V roku 2001 bol prijatý zákon č. 416/2001, podľa ktorého prešli postupne od začiatku roka 2002 na obce ďalšie úlohy z ministerstiev, z krajských a okresných úradov, tzv. prenesené kompetencie na úseku:

 • pozemných komunikácií
 • vodného hospodárstva
 • všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky
 • sociálnej pomoci
 • územného plánovania a stavebného poriadku s pôsobnosťou stavebného úradu
 • ochrany prírody
 • školstva a vzdelávania
 • telesnej kultúry a športu
 • divadelnej činnosti
 • zdravotníctva
 • regionálneho rozvoja
 • cestovného ruchu


Dátum a meniny

Piatok, 23. Február 2018

Dnes: Roman a Romana
Zajtra: Matej

Presný čas

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: