Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Translátor


Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Súbory na stiahnutie:

 

Pozn.: pre správne prezeranie dokumentov potrebujete mať na svojom počítači aktualizovanú verziu pdf prehliadača, stiahnuť si ju môžete tu:VZN 1-2018 Požiarny poriadok obce

VZN 5-2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Prašice č. 6/2017 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Obce Prašice

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Dodatok č.2 k VZN 5 - 2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice.

VZN 4-2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prašice

Smernica o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

VZN 3 -2017 o určení názvu ulice - „Rajča“

VZN 2 - 2017 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka

VZN 1 - 2017 Štatút RO Duchonka

VZN 4-2016 na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad na sociálne služby poskytované obcou Prašice

Dodatok č.1 k VZN 3-2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Prašice

Dodatok č.1 k VZN 2-2015 Prevádzkový poriadokpohrebiska v obci Prašice

Dodatok č. 1 k VZN 5-2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice

Dodatok č. 1 k VZN 4-2015 Trhový poriadok obce Prašice

VZN 3-2016 pre stanovenie výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Prašice

VZN 1 - 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Zásady hospodárenia s majetkom obce Prašice

VZN 5-2015 o určení výšky finančných príspevkov

VZN 4-2015 Trhový poriadok obce Prašice

VZN 3-2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Prašice

VZN 2-2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN 10-2014 o prideľovaní obecných nájomných bytov vo vlastníctve obce Prašice

VZN č. 9-2014 o dani z nehnuteľnosti

VZN 7- 2014 zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku

VZN 4-2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN 1-2013 o podmienkach držania psov

VZN č. 7/2012 o miestnych daniach

VZN 6/2012 o vytvorení spoločného školského obvodu

VZN 1/2012 o postupe pri sťažnostiach

Zásady odmenovania poslancov obce Prašice

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Prašice

Štatút obce Prašice

1/2011 - VZN o stočnom

5/2011 - VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpoctu obce

VZN 3-2011 o chove a držaní zvierat.pdf

VZN č. 2/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky iných služieb

VZN o podmienkach vymedzenia miesta na vylepovanie volebných plagátov

1/2010 - VZN o udelení ocenení Obce Prašice

Dátum a meniny

Utorok, 21. August 2018

Dnes: Tichomír
Zajtra: Filip

Presný čas

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy valút


Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: