Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Postup obce Prašice pri vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

 

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií obcou Prašice a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

• poštou, na adresu

Obec Prašice

Ul.1.mája 142/142

956 22 Prašice

• elektronickou poštou na e-mailovej adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. s využitím tlačiva „Žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších úprav".

• faxom 038/5391421

• osobne počas úradných hodín v podateľni obecného úradu

 

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, obec Prašice vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmych dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, obec Prašice žiadosť odloží.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Prašice vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy. Informácie, ktoré sú spoplatnené v zmysle „ Sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií", žiadateľ uhradí pri osobnom prevzatí do pokladne OcÚ, a ak sa žiadateľovi informácie zasielajú poštou súčasťou obálky je aj faktúra za tieto služby, ktorú žiadateľ uhradí do pokladne resp. na bankový účet obce v lehote 7 kalendárnych dní.

 

Spôsob úhrady nákladov za poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších úprav je upravený Vyhláškou Ministerstva financií SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad za poskytnutie informácií obcou Prašice.

 

Proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia starostke obce Prašice na adresu: Obec Prašice, Ul.1.mája 142/142, 956 22 Prašice. O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie rozhoduje starostka obce Prašice. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní.

 

V Prašiciach, 1.2.2016

Erika Nemešová
starostka obce

 

 

 

 

Žiadosť o poskytnutie informácií

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Miesto, lehota a spôsob podávania opravného prostriedku

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení

 

 

Dátum a meniny

Sobota, 8. August 2020

Dnes: Oskar
Zajtra: Ľubomíra

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.