Podnikatelia v obci

Vyhľadávanie

Pečať rozvoja obcí a miest

Pečať rozvoja obcí a miest

Ochrana osobných údajov

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

 

Prehľad poplatkov a daní, ktoré sú príjmom OBCE PRAŠICE

 

A./ DANE A POPLATKY:

  1. Daň z nehnuteľností (pozemok, stavba, byt): daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 9/2014 o dani z nehnuteľnosti:

https://www.prasice.sk/docs/vzn/2014/vzn-2014-09.pdf

  1. Daň za psa: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2012/vzn-07-2012.pdf

  1. Daň za ubytovanie: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2012/vzn-07-2012.pdf

  1. Daň za predajné automaty: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2012/vzn-07-2012.pdf

  1. Daň za nevýherné hracie prístroje: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2012/vzn-07-2012.pdf

  1. Daň za užívanie verejného priestranstva: daň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2012 o miestnych daniach: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2012/vzn-07-2012.pdf

  1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: poplatok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Prašice č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Prašice: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2017/vzn-2017-04.pdf

 

B./ MATRIKA:

  1. Osvedčovanie listín a podpisov:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

  1. Ostatné matričné úkony:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

C./ EVIDENCIA OBYVATEĽOV A BUDOV:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

D./ STAVEBNÝ ÚRAD:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

E./ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

F./ MIESTNE A ÚČELOVÉ KOMUNIKÁCIE:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

G./ MALÉ ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA:

Poplatok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 2/2017 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2017/vzn-2017-02.pdf

 

H./ STOČNÉ:

Výška stočného v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 3/2018, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a množstvo odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2018/vzn-2018-03.pdf

 

I./ PRENÁJOM KULTÚRNEHO DOMU:

Výška prenájmu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 3/2016 pre stanovenie výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Prašice: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2016/vzn-2016-03.pdf

 

J./ PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV:

Výška prenájmu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 3/2016 pre stanovenie výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Prašice: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2016/vzn-2016-03.pdf

 

K./ PRENÁJOM OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV:

Podmienky prenájmu a platby súvisiace s prenájmom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 10/2014 o prideľovaní obecných nájomných bytov vo vlastníctve Obce Prašice: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2014/vzn-2014-10.pdf

 

L./ PRENÁJOM HROBOVÉHO MIESTA:

Výška prenájmu hrobového miesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Prašice: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2015/vzn-2015-02.pdf

a Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Prašice: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2016/vzn-2015-02-dodatok.pdf

 

M./ PREDAJ VÝROBKOV NA TRHOVOM MIESTE:

Nájomné za trhové miesto v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 4/2015 Trhový poriadok Obce Prašice : https://www.prasice.sk/docs/vzn/2015/vzn-2015-04.pdf a Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 Trhový poriadok Obce Prašice: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2016/vzn-2015-04-dodatok.pdf

 

N./ PREDAJ A NÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU:

Výška predajnej cena pozemku a výška nájmu za pozemok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prašice č. 7/2014 Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku Obce Prašice: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2014/vzn-2014-07.pdf

 

O./ RYBÁRSKY LÍSTOK:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

 

P./ HLÁSENIE RELÁCIE V MIESTNOM ROZHLASE:

Poplatok za vyhlásenie v zmysle Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Prašice č. 4/2015 Trhový poriadok Obce Prašice: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2016/vzn-2015-04-dodatok.pdf

 

R./ INFORMÁCIE V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z. z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIAM:

Poplatky v zmysle Sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií: https://www.prasice.sk/docs/211/sadzobnik.pdf

 

S./ INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTO OBČANA /IOMO/:

Poplatky v zmysle Vyhlášky MF SR č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/25/20151201#prilohy.priloha-priloha_c_3_k_vyhlaske_c_25_2014_z_z.oznacenie

 

T./ KOPÍROVACIE SLUŽBY:

Poplatky v zmysle Smernice č. 2/2014 – Sadzobník úhrad za kopírovanie: https://www.prasice.sk/docs/vzn/2014/smernica-2014-02.pdf

Dátum a meniny

Pondelok, 23. September 2019

Dnes: Zdenka
Zajtra: Ľuboš

Tlačené publikácie

Obecný cintorín

Počítadlo návštev

Adobe Pdf

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu:

Súbory Cookies

Upozornenie !

 

Na stránkach používame z dôvodu zlepšenia ich činnosti súbory Cookies.