Výzva Obec Prašice - Oprava tribúny Prašice

 

Príloha č. 1 - výkaz výmer

 

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

 

Príloha č.3 - Čestne vyhlásenie

 

Zápisnica