Výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Prašice