• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obed: podnelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

Informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Postup obce Prašice pri vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

 

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií obcou Prašice a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

• poštou, na adresu

Obec Prašice

Ul.1.mája 142/142

956 22 Prašice

• elektronickou poštou na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s využitím tlačiva „Žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších úprav".

• faxom 038/5391421

• osobne počas úradných hodín v podateľni obecného úradu

 

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, obec Prašice vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmych dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, obec Prašice žiadosť odloží.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Prašice vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy. Informácie, ktoré sú spoplatnené v zmysle „ Sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií", žiadateľ uhradí pri osobnom prevzatí do pokladne OcÚ, a ak sa žiadateľovi informácie zasielajú poštou súčasťou obálky je aj faktúra za tieto služby, ktorú žiadateľ uhradí do pokladne resp. na bankový účet obce v lehote 7 kalendárnych dní.

 

Spôsob úhrady nákladov za poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších úprav je upravený Vyhláškou Ministerstva financií SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad za poskytnutie informácií obcou Prašice.

 

Proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia starostke obce Prašice na adresu: Obec Prašice, Ul.1.mája 142/142, 956 22 Prašice. O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie rozhoduje starostka obce Prašice. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní.

 

V Prašiciach, 1.2.2016

Erika Nemešová
starostka obce

Žiadosť o poskytnutie informácií

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Miesto, lehota a spôsob podávania opravného prostriedku

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov