• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obed: podnelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

Home

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

28. 2. 2023

V rámci jarného zberu odpadu budú od 3. 3. do 4. 3. 2023 v obci Prašice na dvore za starým obecným úradom umiestnené veľkoobjemové kontajnery, do ktorých môžu občania Prašíc prinášať veľkoobjemový odpad.  Zberný dvor bude otvorený len v piatok, 3. 3. a v sobotu, 4. 3. 2023  od 7.00 do 17.00 hod. Upozorňujeme občanov, že veľkoobjemové kontajnery nebudú rozmiestnené po obci.

Zároveň vyzývame občanov, aby opílené konáre zo stromov vyviezli na parkovisko pri vysielači smerom k Duchonke, a to najneskôr do 5. marca, nakoľko po tomto termíne bude táto uskladnená drevná hmota zoštiepkovaná.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Postup obce Prašice pri vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

 

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií obcou Prašice a ich poskytovanie sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

• poštou, na adresu

Obec Prašice

Ul.1.mája 142/142

956 22 Prašice

• elektronickou poštou na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s využitím tlačiva „Žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších úprav".

• faxom 038/5391421

• osobne počas úradných hodín v podateľni obecného úradu

 

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, obec Prašice vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmych dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, obec Prašice žiadosť odloží.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Prašice vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy. Informácie, ktoré sú spoplatnené v zmysle „ Sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií", žiadateľ uhradí pri osobnom prevzatí do pokladne OcÚ, a ak sa žiadateľovi informácie zasielajú poštou súčasťou obálky je aj faktúra za tieto služby, ktorú žiadateľ uhradí do pokladne resp. na bankový účet obce v lehote 7 kalendárnych dní.

 

Spôsob úhrady nákladov za poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších úprav je upravený Vyhláškou Ministerstva financií SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad za poskytnutie informácií obcou Prašice.

 

Proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia starostke obce Prašice na adresu: Obec Prašice, Ul.1.mája 142/142, 956 22 Prašice. O odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie rozhoduje starostka obce Prašice. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní.

 

V Prašiciach, 1.2.2016

Erika Nemešová
starostka obce

Žiadosť o poskytnutie informácií

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Miesto, lehota a spôsob podávania opravného prostriedku

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov