• +421 38 53 91 421
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obed: podnelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

Knižničný a výpožičný poriadok

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Používateľom knižnice sa môže stať:

   1. každý občan SR, ktorý má trvalé bydlisko v mieste knižnice, alebo ktorý môže osobne navštevovať knižnicu
   2. cudzí štátny príslušník, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v SR.

Používateľom sa občan, cudzí štátny príslušník stáva zaregistrovaním a vydaním čitateľského preukazu.

Členstvo v knižnici zaniká:

   1. odhlásením používateľa
   2. neobnovením členstva po uplynutí 12 mesiacov
   3. hrubým porušením knižničného poriadku.

Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje používateľa užívať služby knižnice.

Čitateľský preukaz je neprenosný, platí len v tej knižnici, v ktorej bol vydaný a pre používateľa, ktorému bol vystavený. Za prípadné zneužitie preukazu zodpovedá používateľ.

Stratu preukazu je používateľ povinný bezodkladne oznámiť knižnici.

Ak používateľ zmení bydlisko, meno, povolanie alebo školu, je povinný túto zmenu oznámiť knižnici.

Používateľ má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice a pobočiek.

Používateľ je povinný zachovať knižničný poriadok, pokyny pracovníkov knižnice a podrobiť sa kontrolným opatreniam, potrebným na udržiavanie poriadku a ochrany majetku knižnice. Vo všetkých priestoroch knižnice je povinný zachovať ticho a poriadok.

Používateľom sa požičiavajú knihy po vyplnení predpísaných tlačív a predložení platného čitateľského preukazu.

Povinnosťou každého používateľa je chrániť fondy knižnice a jej zariadenia pred poškodením. Za poškodenie sa považuje vystrihovanie častí kníh, novín a časopisov a písanie rozličných poznámok, vyberanie príloh a tabuliek.

Používateľ môže mať súčasne vypožičané 3 dokumenty.

Čitateľ si nemôže požičať ďalšie knihy, kým nevráti knihy požičané.

Výpožičná lehota pre absenčné vypožičiavanie kníh je jeden mesiac.

Ak používateľ nevráti vypožičané knižničné jednotky v stanovenom termíne, knižnica ho písomne upomenie.

Používateľ je povinný nahradiť poškodenú alebo stratenú knižničnú jednotku:

  1. uvedením do pôvodného stavu
  2. nahradiť fotokópiou
  3. finančnou náhradou, ktorá vychádza z ceny a hodnoty, ktorú mala v čase straty, v odôvodnených prípadoch trojnásobok až desaťnásobok jej hodnoty.

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov