• +421 38 53 91 421
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obed: podnelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

Obecná samospráva

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneObec má zákonom vymedzený rozsah úloh, ktoré zabezpečuje svojimi orgánmi. Do konca roku 2001 obec zodpovedala za kompetencie na úseku obecného majetku, vyberanie daní a poplatkov, opravu a údržbu miestnych komunikácií, kultúru a šport, historické pamiatky, rozvody pitnej vody, odvoz komunálneho odpadu, miestne územné plánovanie a bezpečnosť. V roku 2002 sa začalo s decentralizáciou, podľa ktorej postupne prešli na obce prenesené (výkon štátnej správy) kompetencie. Táto decentralizácia mala za cieľ poskytovanie čo najefektívnejších služieb obyvateľom na miestnej úrovni cez spoločné úradovne.Pri originálnych funkciách obec najmä:

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a poplatkov a vykonáva ich správu
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, kultúrnych pamiatok
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón
 • vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
 • zakladá, zriaďuje, ruší a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie
 • organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • vedie obecnú kroniku.V roku 2001 bol prijatý zákon č. 416/2001, podľa ktorého prešli postupne od začiatku roka 2002 na obce ďalšie úlohy z ministerstiev, z krajských a okresných úradov, tzv. prenesené kompetencie na úseku:

 • pozemných komunikácií
 • vodného hospodárstva
 • všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky
 • sociálnej pomoci
 • územného plánovania a stavebného poriadku s pôsobnosťou stavebného úradu
 • ochrany prírody
 • školstva a vzdelávania
 • telesnej kultúry a športu
 • divadelnej činnosti
 • zdravotníctva
 • regionálneho rozvoja
 • cestovného ruchu

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneNajvyšším výkonným orgánom obce Prašice je Mgr. Karin Šimková, starostka obce, ktorá túto funkciu vykonáva od 28. novembra 2022.

Do Obecného zastupiteľstva obce Prašice boli v komunálnych voľbách, ktoré sa konali 29. októbra 2022, zvolení poslanci:

MUDr. Adrián Aschengeschvantner
nezávislý kandidát
zástupca starostky

Mgr. Martin Režo
nezávislý kandidát

Tomáš Naňo
nezávislý kandidát

Regína Štefkovičová
nezávislá kandidátka

Juraj Martinček
nezávislý kandidát

Jozef Šimon
SMER – sociálna demokracia

Peter Detko
nezávislý kandidát

Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Prašice, ktoré sa konalo 28. novembra 2022 bolo zriadených 5 komisií:

 1. Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania – predseda Jozef Šimon, členovia – Juraj Novotný, Marek Máliš, Mgr. Ladislav Paluš, Jozef Kišac.
 2. Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Juraj Martinček,

členovia – Mgr. Martin Režo, Mgr. Jana Režová, Silvia Labudová, Patrik Štefkovič, Iveta Štefkovičová.

 1. Komisia kultúry a vzdelávania mládeže – predsedníčka Regína Štefkovičová,

členovia – Mária Novotná, Ing. Kristína Šmatláková, Marcel Vaňo, Drahoslava Dolinková,

Mgr. Renáta Miková, Mgr. Jana Režová, Jana Štefkovičová, Mgr. Lýdia Marková.

 1. Komisia športu – predseda Mgr. Martin Režo,

členovia – Juraj Martinček, Jozef Šimon, Peter Detko, MUDr. Adrián Aschengeschvantner,

Bc. Mária Zachar, Peter Duchoslav.

 1. Osobitná komisia verejného záujmu – predseda Tomáš Naňo,

členovia – Peter Detko a Regína Štefkovičová.

 

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Prašice, konaného dňa 19. decembra 2022 bola zriadená:

 

 1. Ekonomická komisia – predseda MUDr. Adrián Aschengeschvantner,

členovia – Ing. Martin Streďanský, Bc. Peter Malinka.
Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneMatrikárka - Erika Nemešová

Kontakt: 038/53 89128 Mobil: 0903 247 193  
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

Pondelok:   7.00 hod. - 15.30 hod.
Utorok:   7.00 hod. - 15.30 hod. - nestránkový deň
Streda:   7.00 hod. - 17.00 hod.
Štvrtok:   7.00 hod. - 15.30 hod. - nestránkový deň
Piatok:   7.00 hod. - 12.30 hod.
Obed:: 11.30 hod. - 12.00 hod. - pondelok - štvrtok
Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

 

Róbert Haberland

- referent spoločného stavebného úradu
- referent ochrany a tvorby životného prostredia
- referent špeciálneho stavebného úradu pre dopravu a pozemné komunikácie

Telefón: 038/53 891 29
Mobil: 0917 549 005
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
Streda: 7.00 hod. - 15.30 hod.
Štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
Piatok: nestránkový deň
OBED: 11.30 hod. - 12.00 hod.

 

 

Dokumenty na stiahnutie:


Žiadosť o stavebné povolenie pre fyzické a právnické osoby na podnikanie

 

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

 

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

 

Žiadosť o overenie pasportu stavby

 

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

 

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

 

Ohlásenie drobnej stavby

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre fyzické a právnické osoby na podnikanie

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre fyzické a právnické osoby určené na podnikanie

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - chata

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

 

Žiadosť o vydanie súhlasu k malému zdroju znečisťovania ovzdušia

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinného domu, prístavby, nadstavby, prestavby

 

Žiadosť o stavebné povolenie pre fyzické a právnické osoby na podnikanie

 

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

 

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia

 

 


Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

OBEC Prašice

Obecný úrad
1.mája 142/142
956 22 Prašice

IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
Číslo bankového účtu obce: 0886669001/5600,
IBAN: SK02 5600 0000 0008 8666 9001

Tel.: 038/53 91421
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ:

Pondelok: 7.00 hod. - 15.30 hod.

Utorok: 7.00 hod. - 15.30 hod. - nestránkový deň

Streda: 7.00 hod. - 15.30 hod.

Štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod. - nestránkový deň

Piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.

Obed: pondelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

 

 


ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU:

Ing. Katarína Bruchatá – od 1.2.2011 prednostka OcÚ, ekonómka obce
Telefón: 038/53 891 25
Mobil: 0917 549 001
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Alena Vaváková – pokladňa, správa daní, podateľňa
Telefón: 038/53 891 26
Mobil: 0917 549 002
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Lýdia Miková – správa majetku, správa daní
Telefón: 038/53 912 21
Mobil: 0917 549 003
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Michal Glos – projektový manažér, referent pre vnútornú správu
Telefón: 038/53 891 30
Mobil: 0917 549 004
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Stanislava Dojčárová – kultúrna referentka, knižnica
Telefón: 038/53 915 86
Mobil: 0905 328 766
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Erika Nemešová - matričný úrad, evidencia obyvateľstva
Telefón: 038/53 891 28
Mobil: 0903 247 193
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Róbert Haberland - stavebný úrad
Telefón: 038/53 891 29
Mobil: 0917 549 005
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Mária Hrubá - hlavná kontrolórka obce
Mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 


Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Mgr. Karin Šimková

Bydlisko: Slnečná ul. č. 408/85
956 22 Prašice

tel.: 038/5391421
mobil: 0917 549 006
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce.

 

 


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov