• +421 38 53 91 421
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obed: podnelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

Obecná knižnica

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
Š T A T Ú T
OBECNEJ KNIŽNICE V PRAŠICIACH

Obec Prašice na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej knižnice.


§ 1
Právne postavenie knižniceKnižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka obecného úradu (príp. organizačný útvar právnickej osoby.............zriadenej obcou) Prašice, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.
Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s Regionálnou knižnicou Tríbečská knižnica Topoľčany, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Topoľčany.


§ 2
Poslanie knižnice1. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou / literárne stretnutia, besedy ... /.


§ 3
Sprístupnenie knižničných fondov1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.
3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.


§ 4
Správa knižnice
1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.
2. Knihovníka menuje a odvoláva obecné zástupiteľstvo. 3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.


§ 5
Hospodárenie knižnice1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.
2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.


§ 6
Záverečné ustanoveniePoskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok .
Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom v Prašiciach dňa 15.10.2008 a nadobudol účinnosť dňom 15.10.2008.Ľubomír Paulovič
starosta obce


V Prašiciach dňa 15.10.2008.


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Používateľom knižnice sa môže stať:

   1. každý občan SR, ktorý má trvalé bydlisko v mieste knižnice, alebo ktorý môže osobne navštevovať knižnicu
   2. cudzí štátny príslušník, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v SR.

Používateľom sa občan, cudzí štátny príslušník stáva zaregistrovaním a vydaním čitateľského preukazu.

Členstvo v knižnici zaniká:

   1. odhlásením používateľa
   2. neobnovením členstva po uplynutí 12 mesiacov
   3. hrubým porušením knižničného poriadku.

Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje používateľa užívať služby knižnice.

Čitateľský preukaz je neprenosný, platí len v tej knižnici, v ktorej bol vydaný a pre používateľa, ktorému bol vystavený. Za prípadné zneužitie preukazu zodpovedá používateľ.

Stratu preukazu je používateľ povinný bezodkladne oznámiť knižnici.

Ak používateľ zmení bydlisko, meno, povolanie alebo školu, je povinný túto zmenu oznámiť knižnici.

Používateľ má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice a pobočiek.

Používateľ je povinný zachovať knižničný poriadok, pokyny pracovníkov knižnice a podrobiť sa kontrolným opatreniam, potrebným na udržiavanie poriadku a ochrany majetku knižnice. Vo všetkých priestoroch knižnice je povinný zachovať ticho a poriadok.

Používateľom sa požičiavajú knihy po vyplnení predpísaných tlačív a predložení platného čitateľského preukazu.

Povinnosťou každého používateľa je chrániť fondy knižnice a jej zariadenia pred poškodením. Za poškodenie sa považuje vystrihovanie častí kníh, novín a časopisov a písanie rozličných poznámok, vyberanie príloh a tabuliek.

Používateľ môže mať súčasne vypožičané 3 dokumenty.

Čitateľ si nemôže požičať ďalšie knihy, kým nevráti knihy požičané.

Výpožičná lehota pre absenčné vypožičiavanie kníh je jeden mesiac.

Ak používateľ nevráti vypožičané knižničné jednotky v stanovenom termíne, knižnica ho písomne upomenie.

Používateľ je povinný nahradiť poškodenú alebo stratenú knižničnú jednotku:

  1. uvedením do pôvodného stavu
  2. nahradiť fotokópiou
  3. finančnou náhradou, ktorá vychádza z ceny a hodnoty, ktorú mala v čase straty, v odôvodnených prípadoch trojnásobok až desaťnásobok jej hodnoty.

Hodnotenie používateľov: 2 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Obecná knižnica Prašice

Obecná knižnica sídli v budove Obecného úradu Prašice.


Vedúca knižnice: Stanislava Dojčárová

Otváracie hodiny

Pondelok 7.00 - 15.30 hod.
Utorok 7.00 - 15.30 hod.
Streda 7.00 - 17.00 hod.
Štvrtok 7.00 - 15.00 hod.
Piatok 7.00 - 11.00 hod.
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

 

Kontakt: 038 5391586

 

Súčasný stav knižného fondu:

Aktuálny počet knižničných jednotiek : 5165
Posledný prírastok bol zaznamenaný: 04/2020 


V knižnici nájdete:

 

Knihy pre ženy, dobrodružná literatúra, Stopy, Verneovky, Sci-fi, detektívky, dievčenské romány, rozprávky, Mládežnícka literatúra od 7 do 11 rokov,

Mládežnícka literatúra od 12 do15 rokov, Povinné čítanie pre ZŠ a SŠ, Slovníky,

Náboženská literatúra, Poézia, Ostatná beletria, Odborná literatúra z rôznych oblastí

 

 

 

Služby v knižnici:  

 Kopírovanie 

Jednostranne 0,05 €/strana 
Obojstranne 0,10 €/strana  

 

 

Z dotácie Ministerstva kultúry SR získala Obecná knižnica v Prašiciach v roku 2009 finančné prostriedky na zakúpenie PC a internetizáciu knižnice, vďaka čomu sa zvýšila kvalita poskytovaných služieb v knižnici a sprístupnil sa internet aj pre čitateľov a návštevníkov knižnice.


Podkategórie

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov