• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
Pondelok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
Streda: 7.00 hod. - 17.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. - 11.30 hod.
Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Aktuálne VZN

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 Súbory na stiahnutie:

 

Pozn.: pre správne prezeranie dokumentov potrebujete mať na svojom počítači aktualizovanú verziu pdf prehliadača, stiahnuť si ju môžete tu:

Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku

VZN č. 2/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov

VZN 2-2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prašice

VZN 3-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 1 - 2019 o určení výšky finančných príspevkov

Rokovací poriadok

Zasady odmeňovania poslancov

Zásady vybavovania sťažností

VZN 4-2018 o určení podrobností financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Prašice

VZN 2-2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie voelbných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Prašice

VZN 1-2018 Požiarny poriadok obce

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Smernica o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

VZN 3 -2017 o určení názvu ulice - „Rajča“

VZN 2 - 2017 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka

VZN 1 - 2017 Štatút RO Duchonka

VZN 4-2016 na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad na sociálne služby poskytované obcou Prašice

Dodatok č.1 k VZN 3-2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Prašice

Dodatok č.1 k VZN 2-2015 Prevádzkový poriadokpohrebiska v obci Prašice

Dodatok č. 1 k VZN 4-2015 Trhový poriadok obce Prašice

VZN 3-2016 pre stanovenie výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Prašice

VZN 1 - 2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Zásady hospodárenia s majetkom obce Prašice

VZN 4-2015 Trhový poriadok obce Prašice

VZN 3-2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Prašice

VZN 2-2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN 10-2014 o prideľovaní obecných nájomných bytov vo vlastníctve obce Prašice

VZN č. 9-2014 o dani z nehnuteľnosti

VZN 4-2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

Smernica 2-2014 - Sadzobník úhrad za kopírovanie

VZN 1-2013 o podmienkach držania psov

VZN č. 7/2012 o miestnych daniach

VZN 6/2012 o vytvorení spoločného školského obvodu

VZN 1/2012 o postupe pri sťažnostiach

Zásady odmenovania poslancov obce Prašice

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Prašice

Štatút obce Prašice

5/2011 - VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpoctu obce

VZN č. 2/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky iných služieb

VZN o podmienkach vymedzenia miesta na vylepovanie volebných plagátov

1/2010 - VZN o udelení ocenení Obce Prašice

Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov